SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Drugi konkurs na Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiot, cel i wartość konkursu. 1) Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym i historycznym koncepcji wystawy stałej Toruń i jego historia z wykorzystaniem różnych technik wizualnych, dźwiękowych, manualnych - wybranych przez Uczestnika Konkursu, oddających myśl i koncepcję pracy konkursowej, stanowiącej atrakcję dla osób zwiedzających Dom Eskenów (ul. Łazienna 16 w Toruniu) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza. 2) Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3, 79.82.25.00-7, 79.93.00.00-2. 3) Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowej koncepcji plastycznej wystawy stałej dotyczącej historii Torunia przy użyciu różnych technik montażowych, wizualnych, dźwiękowych i manualnych - wybranych przez Uczestnika Konkursu, oddających myśl i koncepcję pracy konkursowej oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza. 4) Koncepcja aranżacji powinna obejmować: a) makiety manualne i multimedialne, b) manekiny pokazujące umundurowanie i stroje z danej epoki, c) wydruki wielkoformatowe zwiększające efekt odbioru danego fragmentu wystawy u zwiedzających, d) rekonstrukcje wnętrz, np. mieszkalnego mieszczańskiego (XVII-XVIII w.), warsztatu rzemieślniczego, straganu sprzedającego artykuły codziennego użytku, e) repliki zabytków do wyposażenia zrekonstruowanych wnętrz, f) kopie dokumentów i zabytków, g) widowisko typu światło i dźwięk, w wybranych przez Uczestnika wnętrzach, w każdym wnętrzu inne, proponuje się sposób uruchamiania przy użyciu fotokomórki w momencie wejścia zwiedzających do danej sali wystawowej, h) wykorzystanie nowoczesnych gablot do prezentacji najcenniejszych zabytków; część gablot może być wykonana na zamówienie; gabloty mogą imitować przedmioty takie jak beczki, skrzynki, itd., i) przygotowanie plików multimedialnych do ipodów, spełniających funkcje słuchowiska, narracji do wystawy połączonej z efektami wizualnymi, j) przygotowanie plików multimedialnych do przewodników audio, które powinny uzupełniać ipody i zapewnić wersję dźwiękową nie tylko dla dorosłych ale i dla dzieci (quizy, słuchowiska, etc.), k) stoisko interaktywne - ekran umożliwiający nakładanie dawnych map starówki na jej obecny plan, l) narrację i podpisy w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim (na podstawie przygotowanych tekstów w języku polskim przez Organizatora Konkursu. Wystawa ma być wydarzeniem spektakularnym i zrealizowanym zgodnie z najnowocześniejszymi trendami w muzealnictwie. Każda sala powinna mieć inną aranżację plastyczną i dostarczać widzowi nowych doznań wizualno-słuchowych. Ma być swoistym teatrem historii polegającym na grze aranżacją, która pokaże historię przez wykorzystanie nowych technik multimedialnych. W koncepcji wystawy uwzględnione powinny zostać m.in. poniższe zagadnienia: - osada przedgrodowa, - przybycie Krzyżaków - budowa zamku, - powstanie Torunia - przybycie kupców z terenów Polski i Europy (wizualizacja postaci, ubiorów, najważniejszych budowli, murów miejskich, fragmentów rynku, kramów i towarów), - powstanie Nowego Miasta Torunia - rzemieślnicy i rozwój rzemiosła (wizualizacja postaci, ubiorów, warsztatów), - budowa i rozbudowa obiektów na Starym i Nowym Mieście w XIV i XV w. - Hanza (wizualizacja nabrzeża, statki), - włączenie Torunia do Korony i udział w wojnach polsko-krzyżackich, - wizyty królów polskich w Toruniu, - Colloquium Charitativum (1645), - wojny polsko-szwedzkie - oblężenia, zniszczenia, zmiany w obrazie miasta, - tumult toruński (1724), - przedmieścia, - zabór pruski (I okres), - Księstwo Warszawskie, - wojny napoleońskie a Toruń, - zabór pruski (II okres), - rozwój przemysłu - XIX w. - fabryka maszyn Drewitz, pierniki - unowocześnienie produkcji, Borne & Schütze, Wodociągi, Gazownia, Elektrownia, - rozwój kolei - poprowadzenie do Torunia linii kolejowej od strony Bydgoszczy (1861), powstanie dworców kolejowych: Głównego (1861), Wschodniego (1882), Miasta (1888), powstanie mostu kolejowego (1871), - rozwój komunikacji miejskiej, - rozbudowa twierdzy, - rozebranie kościołów - św. Wawrzyńca (wybudowanie w pobliżu Wozowni Artyleryjskiej nr 2), św. Mikołaja, - wzniesienie licznych budowli świeckich - Okrąglak, Teatr Miejski, Policja, Bank Rzeszy, Straż Pożarna, - odzyskanie niepodległości - 18 stycznia 1920 (wizualizacja wjazdu żołnierzy na Dworzec Miasto lub wjazdu płk. Skrzyńskiego czy gen. Hallera), - Toruń w II Rzeczypospolitej (gospodarka, przemysł i przedsiębiorstwa miejskie, garnizony wojskowe, kultura, przygotowania do wojny), - Toruń w czasie II wojny światowej (wkroczenie Wehrmachtu i zmiany wprowadzone przez okupanta, germanizacja, prześladowania ludności polskiej, konspiracja), - lata powojenne (Uniwersytet, życie kulturalne, aspekty życia społecznego, rozwój przemysłu, rozbudowa miasta, stan wojenny). Koncepcję aranżacji plastycznej należy wykonać w oparciu o załączony do niniejszego Regulaminu scenariusz wystawy. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia koncepcji merytorycznej na etapie realizacji. Wymagane jest wprowadzenie elementów umożliwiających zwiedzanie ekspozycji przez osoby niedowidzące i niedosłyszące. Szczegółowa koncepca wystawy stałej oraz projekt I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza (tzw. Wielka Sień + nowa sala ekspozycyjna na parterze w tylnej części Domu Eskenów, kasa/sklepik) powinien mieć otwarty charakter, tzn. umożliwiać wprowadzenie dodatkowych elementów aranżacyjnych już po zrealizowaniu wystawy. Ekspozycja znajdować będzie się w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów), w salach: tzw. Wielka Sień + nowa sala ekspozycyjna na parterze w tylnej części Domu Eskenów, sale nr 202, 205, 301, 303, 306, 410 oraz piwnice Domu Eskenów. Przyporządkowanie sal do epok historycznych: a) Wielka Sień + nowa sala ekspozycyjna na parterze w tylnej części Domu Eskenów powinna przedstawiać prehistorię i średniowiecze; na parterze przewiduje się także kasę/sklepik z wydawnictwami muzealnymi, b) sale 202 i 205 powinny wprowadzać nas w okres nowożytny, c) sala 303 będzie zapoznawać nas z dziejami XIX w., d) sala 306 to II RP i II wojna światowa, e) sala 410 przedstawi nam okres powojenny, f) sala 301, tzw. Sala za kratą, poświęcona będzie natomiast wystawom czasowym, g) piwnice będą zaanektowane do potrzeb edukacyjnych - mieścić będą się tam salki edukacyjne oraz szatnia. Parametry techniczne wraz z planami oraz zdjęciami obecnego wyglądu sal zamieszczone są w załączniku do niniejszego Regulaminu. Opracowana koncepcja wystawy stałej i późniejszy projekt nie mogą ingerować w istniejącą strukturę budynku oraz powinny uwzględniać zabytkowy charakter obiektu. Zamawiający dopuszcza możliwość obejrzenia sal po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Konkursu. 5) Opracowanie, o którym mowa w pkt. 3) stanowić ma podstawę dla wykonania dokumentacji projektowej realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza zawierającej: - projekt wystawy, - opis poszczególnych elementów montażowych, wizualnych, manualnych i słuchowych wraz z niezbędnymi rysunkami i planami, - opis proponowanych rozwiązań wraz z podaniem opisu rodzaju i parametrów niezbędnego sprzętu i innych elementów technicznych, oraz wykonanie całości prac. Dokumentacja ta może zostać uszczegółowiona przez Uczestnika Konkursu na etapie realizacji zadania, jednak na etapie pracy konkursowej powinna pokazywać podstawowe elementy ekspozycji, sposób wykonania itp. w stopniu wystarczającym do stwierdzenia czy przedstawione rozwiązania są zgodne z ogólną koncepcją i są możliwe do zrealizowania. 6) Przyjęte rozwiązania zawarte w załączonych do Regulaminu materiałach konkursowych należy traktować jako wytyczne funkcjonalno-użytkowe; rozwiązania te mogą być skorygowane przez autora projektu na etapie realizacji projektu. 7) Planowany łączny koszt wykonania koncepcji wystawy stałej oraz projekt i realizacja I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza (tzw. Wielka Sień + nowa sala ekspozycyjna na parterze w tylnej części Domu Eskenów, kasa/sklepik) wraz z dokumentacją projektową, która zostanie opracowana zgodnie z pracą konkursową nie powinien przekroczyć kwoty 300.000,00 złotych brutto. 8) Powyższy koszt obejmuje: a) wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej całej wystawy, b) wykonanie szczegółowych projektów - I części wystawy, c) wykonanie programu wizualizacji, na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej, d) dostawę i montaż urządzeń niezbędnych do realizacji zadania - dotyczy I części wystawy, e) dostawę i montaż innych elementów technicznych związanych z realizacją zadania - dotyczy I części wystawy, f) wykonanie szatni zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora konkursu projektem, g) uzyskanie wszelkich pozwoleń wynikających z przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia, h) uzyskanie praw autorskich materialnych do prezentacji obiektów od właścicieli, jeżeli będzie taka konieczność, i) opłaty licencyjne lub podobne do prezentacji filmów i nagrań - jeżeli konieczność takich opłat będzie wynikać z obowiązujących przepisów - zapłacone jednorazowo - jeżeli taka opłata będzie wymagana lub pierwszej opłaty, jeżeli mają być dokonywane cyklicznie, j) przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu obsługi programu i sprzętu uzupełniającego ekspozycje (elementy multimedialne), w terminie do 3 miesięcy od momentu odbioru przez Zamawiającego zadania, k) wykonanie wszystkich innych działań niezbędnych do wykonania zadania, l) przekazanie materialnych praw autorskich - zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu. 9) Uczestnicy Konkursu są obowiązani złożyć razem z pracą konkursową informację o szacunkowym koszcie realizacji zadania. 10) Wartość Konkursu stanowi całkowita wartość zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zwycięzcy Konkursu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonania ekspozycji, zgodnie z założeniami niniejszego Konkursu, nie większa niż 300.000,00 zł brutto. Wielkość ta może być zmieniona w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy konkursowej oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. Jednakże Organizator Konkursu przyjmuje za podstawowy zakres prac zawarty w pracy konkursowej i w przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, jeżeli dokona wyboru pracy konkursowej wymagać będzie wykonania jedynie w zakresie kwotowym określonym przez Wykonawcę. Zakres szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej pracy oraz zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Pracy Konkursowej. 1) Zakres szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia: a) koncepcja aranżacji plastycznej wystawy stałej oraz szczegółowy projekt I części wystawy dotyczącej prehistorii i średniowiecza, w tym: opis wykonania poszczególnych elementów montażowych, wizualnych, manualnych i słuchowych wraz z niezbędnymi rysunkami, planami itp., opis zastosowanych rozwiązań technicznych wraz z opisem rodzaju i parametrów niezbędnego sprzętu i innych elementów technicznych, dokumentację techniczną z zakresu branży budowlanej i elektrycznej (ewentualnie innej) niezbędnej do wykonania zadania, b) harmonogram realizacji zaproponowanych rozwiązań; zamawiający zastrzega prawo do negocjowania proponowanych terminów, c) na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej I części wystawy wykonana zostanie całość prac, d) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, działając na podstawie stosownych pełnomocnictw, komplet uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania i przekazania przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów prawa odpowiednich ze względu na przedmiot zamówienia, e) Wykonawca przekaże prawa autorskie w zakresie określonym w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 2) Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Pracy Konkursowej. Praca konkursowa musi składać się z: a) części opisowej - powinna zostać złożona w 1 egzemplarzu, na kartkach formatu A4 (włącznie ze stroną tytułową), trwale zszytych lub oprawionych i ponumerowanych, drukowanych czcionką nie mniejszą niż 12 pkt.; opis powinien być napisany prosto i zwięźle, językiem powszechnie zrozumiałym i - w miarę możliwości - niespecjalistycznym; opis musi zawierać w szczególności: stronę tytułową, spis zawartości, opis koncepcji, informację o koszcie brutto wykonania całości zamówienia na podstawie pracy konkursowej, b) części graficznej - dostarczona w 1 egzemplarzu powinna zawierać wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, ważniejsze detale w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo-technicznego, przy czym niezbędne jest pokazanie przykładowego sposobu wykorzystania w koncepcji wybranych elementów wystroju wnętrz; stopień uszczegółowienia części graficznej pozostawia się do decyzji Uczestnika Konkursu, c) płyty CD/DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej oraz plansze formatu nie mniejszego niż A2, d) zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną...

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3, 79.82.25.00-7, 79.93.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 5

IV.2) NAGRODY

  • Miejsce: pierwsze.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

  • Anna Skołożyńska-Cieciera ASC Studio Projektowania wnętrz, ul. Poligonowa 2/47, 04-051 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.2.2) Wartość nagrody

  • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 300000 PLN.