Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w Konkursie na „opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia – w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza” złożono jedną pracę konkursową. Praca zawierała uchybienie natury formalnej: na dołączonej płycie CD prócz plików pdf ukazujących wizualizację projektu aranżacji plastycznej poszczególnych sal zawierała również plik jpg będący zeskanowanym załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursowego (karta identyfikacyjna) identyfikujący uczestnika konkursu. Została złamana zasada anonimowości pracy konkursowej, istotna z punktu widzenia niezależnej oceny. W związku z powyższym praca zostaje odrzucona z powodu naruszenia zasady anonimowości Uczestnika. Podstawa prawna: pkt. 13 ppkt. 4) Regulaminu konkursowego.

W związku z powyższym Organizator unieważnia Konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia – w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza. Podstawa prawna: art. 124 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.