Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonywanie ochrony mienia i budynków Muzeum Okręgowego w Toruniu w trybie zapytania ofertowe, prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Konsorcjum: Konsalnet Ochrona sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa – lider konsorcjum

Konsalnet Security sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Konsalnet Konwój sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Konsalnet Cash Managenment sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

-cena roboczogodziny pracownika ochrony:

17,70 zł netto – 21,77 zł brutto

-cena roboczogodziny pracownika konwojującego:

300,00 zł netto – 369,00 zł brutto

-przejazd 1 km bankowozu:

3,00 zł netto – 3,69 zł brutto

-monitoring budynków MOT:

160,00 zł netto – 196,80 zł brutto – stawka za 1 miesiąc

-utrzymywanie dwóch stałych dwuosobowych patroli interwencyjnych:

417,00 zł netto – 512,91 zł brutto – stawka za 1 miesiąc,

Cena brutto zamówienia : 1.898.117,82 zł

Ilość wykazanych usług – 13.

Oferta nr 2

Auto-Trezor-Ochrona Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Gen. Sowińskiego 5, 87-100 Toruń

-cena roboczogodziny pracownika ochrony,

18,00 zł netto – 22,14 zł brutto

-cena roboczogodziny pracownika konwojującego:

22,92 zł netto – 28,20 zł brutto

-przejazd 1 km bankowozu:

0,85 zł netto – 1,05 zł brutto

-monitoring budynków MOT:

10,00 zł netto – 12,30 zł brutto – stawka za 1 miesiąc

-utrzymywanie dwóch stałych dwuosobowych patroli interwencyjnych:

10,00 zł netto – 12,30 zł brutto – stawka za 1 miesiąc

Cena brutto zamówienia : 1 890. 813,50 zł.  

Ilość wykazanych usług – 6.

Wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 3 lata wynosi:1.935.897,37 zł z podatkiem od towarów i usług VAT.

 

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU INFORMUJE, ŻE W POSTĘPOWANIU NA WYKONYWANIE OCHRONY MIENIA I BUDYNKÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU (CPV: 79.71.00.00-4 – USŁUGI OCHRONIARSKIE) informuje o zmianie ogłoszenia:

W rozdziale XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY zmienia się wzór:

[RK + (B x 50 km) x 10] x 3 = cena nr 2

Na:

[RK + (B x 50 km)] x 10 x 3 = cena nr 2

Obowiązuje zapis, że przyjmuje się 10 konwoi rocznie.

Muzeum Okregowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonywanie ochrony mienia i budynków Muzeum Okręgowego w Toruniu (CPV 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie) zadano pytania. Pytania nr 19-24 i odpowiedzi zawarto w załączniku.

Załączniki:
Pobierz (Pytania - ochrona 2.docx)Pytania - ochrona 2.docx[ ]27 Kb22.05.2018 15:19

Muzeum Okregowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonywanie ochrony mienia i budynków Muzeum Okręgowego w Toruniu (CPV 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie) zadano pytania. Pytania nr 1-18 i odpowiedzi zawarto w załączniku.    

Załączniki:
Pobierz (Pytania - ochrona.docx)Pytania - ochrona.docx[ ]39 Kb22.05.2018 09:13
Pobierz (załącznik nr 8, wzór umowy zmieniony.docx)załącznik nr 8, wzór umowy zmieniony.docx[ ]55 Kb22.05.2018 09:14

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że wszczęto postepowanie prowadzone w trybie art. 138 o ustwy Prawo Zamówień Publicznych - usługa społeczna na wykonywanie ochrony mienia i budynków Muzeum Okręgowego w Toruniu, wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 750.000 euro.

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.docx)ogłoszenie o zamówieniu.docx[ ]31 Kb17.05.2018 12:34
Pobierz (załącznik nr 1.docx)załącznik nr 1.docx[ ]12 Kb17.05.2018 12:36
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oferty.docx)załącznik nr 2, wzór oferty.docx[ ]12 Kb17.05.2018 12:36
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx[ ]11 Kb17.05.2018 12:37
Pobierz (załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx[ ]10 Kb17.05.2018 12:37
Pobierz (załącznik nr 5, wykaz wykonanych usług.docx)załącznik nr 5, wykaz wykonanych usług.docx[ ]11 Kb17.05.2018 12:37
Pobierz (załącznik nr 6, wykaz sprzętu.docx)załącznik nr 6, wykaz sprzętu.docx[ ]11 Kb17.05.2018 12:37
Pobierz (załącznik nr 7, wykaz osób.docx)załącznik nr 7, wykaz osób.docx[ ]11 Kb17.05.2018 12:38
Pobierz (załącznik nr 8, wzór umowy.docx)załącznik nr 8, wzór umowy.docx[ ]29 Kb17.05.2018 12:38

12.04.2018
1/5
Ogłoszenie nr 500080231-N-2018 z dnia 12-04-2018 r.
Muzeum Okręgowe w Toruniu: WYKONANIE MAPPINGU WRAZ Z DOSTAWĄ I
MONTAŻEM SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO NIEZBĘDNEGO DO JEGO
WYŚWIETLENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
POIS.08.01.00-00-1019/16 Tytuł: Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa
kulturowego UNESCO – etap II
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595588-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87124367900000, ul. ul. Rynek
Staromiejski 1, 87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 622-70-38, email
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks .
Adres strony internetowej (url): bip.muzeum.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE MAPPINGU WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SPRZĘTU
MULTIMEDIALNEGO NIEZBĘDNEGO DO JEGO WYŚWIETLENIA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prezentacji multimedialnej (mappingu) oraz dostawa i
montaż sprzętu multimedialnego i komputerowego, niezbędnego do jego wyświetlenia na
zewnętrznej elewacji budynku Muzeum Toruńskiego Piernika. Mapping ma nawiązywać do
historii toruńskich pierników i procesu ich produkcji. Wyświetlany będzie cyklicznie każdego
wieczoru na jednej ścianie. 5.1. Mapping Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia
scenariuszy filmów i animacji według poniższych wymagań. Wstępne wersje powinny zostać
zaakceptowane przez Zamawiającego. Zaleca się uwzględnienie uwag Zamawiającego w całym
procesie realizacji zadania. 1) Inspiracją do stworzenia prezentacji mogą być toruńskie legendy i
12.04.2018
2/5
opowieści (historia Katarzynek), ich składniki, urządzenia do wyrobu pierników – dawne i
współczesne. 2) Szacunkowy wymiar przestrzeni mappingowej: 10m x 8m (szerokość x
wysokość). Umiejscowienie ścian oraz ich widok z wybranych perspektyw ukazany został w
dokumentacji załączonej do niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 1). 3) Mapping powinien się
składać z części „show” oraz zapętlonej animacji stanowiącej przerywnik między pokazami. 4)
Mapping główny ma być podzielony na 4 części: a. „WIRTUALNA PIEKARNIA” – Ukazanie
budowy i wejścia do wnętrza budynku oraz procesu powstawania pierników, b.
„ASTROLABIUM” – kopernikański układ heliocentryczny z ciałami niebieskimi z piernika i
przypraw, c. Podróż do Indii i sprowadzenie przypraw do Torunia d. Historia „Katarzynek” 5)
Maksymalny czas przewidziany na prezentację każdej części to 1 minuta. Na część dotyczącą
„Katarzynek, w zależności od ilości prezentowanych kadrów, można przeznaczyć maksymalnie 2
minuty. 6) Każda z części powinna przechodzić płynnie w kolejną animację, tworząc tzw. Loop. .
a. Loop (łącznik między głównymi animacjami) powinien składać się z lewitujących obrazków z
elementami ze wszystkich scen. Niektóre z nich mogą być nieruchome. Pozostałe powinny
poruszać się na zasadzie przybliżenia i oddalenia od widza. Pomiędzy obrazkami powinny
poruszać się pierniki. b. Podczas prezentacji pętli przez cały czas powinno być widoczne logo
Muzeum. c. Długość loopa nie jest narzucona. Powinna być uzależniona od ilości
prezentowanych elementów. d. Na koniec pętli powinno pojawić się hasło „ZAPRASZAMY” 7)
Mapping powinna kończyć prezentacja hasła i logotypu Muzeum. 8) Przykładowa koncepcja
mappingu przedstawiona została w dokumentacji. Nie jest to jednak z góry narzucona koncepcja.
Powinna stanowić jedynie inspirację do stworzenia własnej wersji mappingu, przy czym
Zamawiający oceni przedstawiony przez Wykonawcą scenariusz. Zamawiający jest zobowiązany
dostosować się do uwag Zamawiającego. 5.2. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego W
ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest także do dostawy i montażu sprzętu niezbędnego
do wyświetlenia Mappingu. 1) Projektor do odtwarzania projekcji powinien zostać
umiejscowiony w miejscu wskazanym w dokumentacji ( Załącznik nr 1), przy czym sprzęt
powinien zostać dostosowany do warunków atmosferycznych całorocznych, zaś montaż
powinien nastąpić w sposób bezpieczny dla budynku oraz dla przebywających w nim ludzi. 2)
Programy multimedialne, z których korzysta Wykonawca powinny być zgodne pod względem
parametrów i oprogramowania ze sprzętami, na których będą wyświetlane. 3) Wykonawca jest
zobowiązany do naprawy szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia. Sposób
naprawienia szkód zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego. 4) W ramach
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do usuwania śmieci oraz wszystkich innych prac
niezbędnych do wykonania zamówienia. 5) Do wykonania prac należy użyć materiałów
posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym
robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o takich samych lub wyższych
parametrach. 6) W przypadku zastosowania w dokumentacji nazw własnych lub innych określeń
wskazujących konkretny produkt uznaje się, że można zastosować produkt lub rozwiązanie
równoważne, przy czym parametry techniczne tego produktu niezbędne do wykonania całości
zamówienia wyznaczają zakres równoznaczności. 7) Wykonawca jest zobowiązany do dostawy
sprzętu nowego, posiadającego ważną gwarancje producenta, wraz z wszystkimi niezbędnymi
dokumentami w języku polskim, w tym instrukcje obsługi, gwarancje itp. 6. Dodatkowe
wymagania związane z zamówieniem 6.1. Koordynatorem wszystkich prac obejmujących
zamówienie jest Zamawiający. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do: a)
Przekazania wykonanych przez siebie programów multimedialnych na nośniku zewnętrznym
(np. płyta CD) w 2 egzemplarzach. Nośniki przekazane Zamawiającemu powinny być
oryginalne, a oprogramowanie, z którego Wykonawca będzie korzystał podczas
przygotowywania mappingu, powinno posiadać stosowne licencje wydane przez producenta. b)
Współpracy z Zamawiającym przy tworzeniu programu multimedialnego. c) Informowania
Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji Zamówienia. 6.2. Zamawiający wymaga,
aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu prac do dnia odbioru końcowego, osoby
wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu montażu sprzętu
multimedialnego, wynikających z dokumentacji projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy,
zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.zm.) z uwzględnieniem
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
12.04.2018
3/5
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017 poz. 847). a. Rodzaj
czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych
lub wynikających z dokumentacji projektowej. b. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez
zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia
zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Warunek nie dotyczy
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. c. Szczegółowy sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, jak również
określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zwarte są w niniejszym rozdziale oraz
w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. d. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować
zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w niniejszym punkcie poprzez:

Więcej artykułów…