Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie mappingu wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego niezbędnego do jego wyświetlenia, w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert od następujących oferentów:

Oferta nr 1:

Konsorcjum Bad Elephant:

1)Sunset Bartosz Hudak, ul. Turniowa 38, 60-116 Poznań

2)Visual Sensation lasershows & technologies Jarosław Nadolny, ul. Główna 2, 64-117 Korzycko Małe

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 497.535,00 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: Bartosz Hudak, Jakub Wasilewski, Marcin Woźniak, Sebastian Jan Świętek

• Ilość prac: 5 (4 części wg. SIWZ plus loop)

• Oferent zadeklarował korzystanie z usług podwykonawcy w zakresie montażu sprzętu multimedialnego do projekcji całorocznej (podwykonawca: Wizja Multimedia Sp. z o.o.)

Oferta nr 2:

TDC POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 479.700,00 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: Michał Skoraszewski, Sebastian Osika

• Ilość prac: 20

• Oferent nie zadeklarował korzystania z usług podwykonawcy

Oferta nr 3:

Konsorcjum firm:

1)New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków

2)NAAV Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 151, 43-316 Bielsko-Biała

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 462.387,14 zł

• Osoba wykonująca programy multimedialne: Tomasz Salwierz

• Ilość prac: 10

• Oferent zadeklarował korzystanie z usług podwykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu multimedialnego

Oferta nr 4:

TRIAS AVI Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 364.606,44 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

• Ilość prac: 6

• Oferent nie zadeklarował korzystania z usług podwykonawcy

Oferta nr 5:

Group AV Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88 lok. 315,00-992 Warszawa

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 516.264,21 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: Rafał Kasza

• Ilość prac: 6

• Oferent zadeklarował korzystanie z usług podwykonawcy w zakresie:

- wykonania prezentacji multimedialnej (mappingu),

- konfiguracji i uruchomienia sprzętu multimedialnego przez cały okres trwania zamówienia.


Ocena ofert według kryteriów przyjętych w SIWZ:

Oferta nr 1:

I. Cena - 60% - 44 pkt 

Punktacja została obliczona na podstawie wzoru: Cena minimalna x 60 ÷ cena badanej oferty. Za cenę minimalną przyjmuje się cenę zawartą w ofercie nr 4.

II.Doświadczenie osób wykonujących programy multimedialne – 40% - 20 pkt

Oferent wskazał, że osoba wykonująca programy multimedialne wykonała 5 prac. Według skali przyjętej w SIWZ, za wskazanie maksymalnie 5 wykonanych zamówień oferentowi przysługuje  20 pkt.

SUMA: 64 pkt

Oferta nr 2:

I. Cena - 60% -  46 pkt

Punktacja została obliczona na podstawie wzoru: Cena minimalna x 60 ÷ cena badanej oferty. Za cenę minimalną przyjmuje się cenę zawartą w ofercie nr 4.

II.Doświadczenie osób wykonujących programy multimedialne – 40% - 40 pkt

Oferent wskazał, że osoba wykonująca programy multimedialne wykonała 20 prac. Według skali przyjętej w SIWZ, za wskazanie powyżej 5 wykonanych zamówień oferentowi przysługuje 40 pkt.

SUMA: 86 pkt

Oferta nr 3:

I. Cena - 60% - 47 pkt

Punktacja została obliczona na podstawie wzoru: Cena minimalna x 60 ÷ cena badanej oferty. Za cenę minimalną przyjmuje się cenę zawartą w ofercie nr 4.

II.Doświadczenie osób wykonujących programy multimedialne – 40% - 40 pkt

Oferent wskazał, że osoba wykonująca programy multimedialne wykonała 10 prac. Według skali przyjętej w SIWZ, za wskazanie powyżej 5 wykonanych zamówień oferentowi przysługuje 40 pkt.

SUMA: 87 pkt

Oferta nr 4:

I. Cena - 60% - 60 pkt

Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto spośród wszystkich oferentów, w związku z tym otrzymuje 60 pkt.

II.Doświadczenie osób wykonujących programy multimedialne – 40% - 40 pkt

Oferent wskazał, że osoba wykonująca programy multimedialne wykonała 6 prac. Według skali przyjętej w SIWZ, za wskazanie powyżej 5 wykonanych zamówień oferentowi przysługuje  40 pkt.

SUMA: 100 pkt

Oferta nr 5:

I. Cena - 60% - 42 pkt

Punktacja została obliczona na podstawie wzoru: Cena minimalna x 60 ÷ cena badanej oferty. Za cenę minimalną przyjmuje się cenę zawartą w ofercie nr 4.

II.Doświadczenie osób wykonujących programy multimedialne – 40%

Oferent wskazał, że osoba wykonująca programy multimedialne wykonała 6 prac. Według skali przyjętej w SIWZ, za wskazanie powyżej 5 wykonanych zamówień oferentowi przysługuje  40 pkt.

SUMA: 82 pkt


W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zwrócił się do podmiotów, które złożyły oferty z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wpłaconego wadium o okres 30 dni (tj. do dnia 16.12.2017 r.). Czterech spośród pięciu Oferentów wyraziło zgodę na wydłużenie. Oferent nr 5: Group AV Sp. z o.o. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.. Zgodnie z założeniem art. 89 ust. 7a), oferta ta zostaje odrzucona z postępowania.

Wynik postępowania:

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 4 maksymalnej liczby punktów oraz przez wzgląd na terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji, Zamawiający powierza wykonanie zadania oferentowi:  TRIAS AVI Sp. z o.o.

Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień: 23.11.2017r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aranżacji dziedzińca Muzeum Toruńskiego Piernika, w wymaganym terminie złożono jedną ofertę:

Janiszewski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 2A

97-500 Radomsko

Ocena oferty według kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Cena (60%): 60 pkt

Ze względu na brak konkurencji, oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów.

II. Przedłużenie okresu gwarancji (40%): 40 pkt

Wykonawca zadeklarował przedłużenie okresu gwarancji o 13 miesięcy. Według skali przejętej w SIWZ, w niniejszym przysługuje mu 40 pkt.

Łącznia oferta uzyskała: 100 pkt

Termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień: 20.11.2017r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w posiętopaniu na wyodrębnienie, adaptację i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT) w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, Zamawiający powołując się art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy PZP, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na dostawę, instalację, uruchomienie oraz konfigurację systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury w dwóch oddziałach Muzeum: Muzeum Podróżników oraz w Kamienicy Pod Gwiazdą, wraz z wykonaniem serwisu gwarancyjnego wybrano ofertę:

AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2

62-113 Żelice

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na dostawę, instalację, uruchomienie oraz konfigurację systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury w dwóch oddziałach Muzeum: Muzeum Podróżników oraz w Kamienicy Pod Gwiazdą, wraz z wykonaniem serwisu gwarancyjnego w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta:


Oferta nr 1:

AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2

62-113 Żelice

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 86.247,11 zł

(w cenę zostało wliczone wykonanie serwisu gwarancyjnego za kwotę 8.610,00 zł brutto)


Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na:
WYODRĘBNIENIE, ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE FRAGMENTU SKRZYDŁA WSCHODNIEGO RATUSZA STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU NA POTRZEBY CENTRUM OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO (CORT)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020, Działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kultury w ramach ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, krajowy numer identyfikacyjny 87124367900000, ul. ul. Rynek Staromiejski  1 , 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 622-70-38, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.torun.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.muzeum.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
bip.muzeum.torun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
bip.muzeum.torun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYODRĘBNIENIE, ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE FRAGMENTU SKRZYDŁA WSCHODNIEGO RATUSZA STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU NA POTRZEBY CENTRUM OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO (CORT) 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i montażowe polegające na wyodrębnieniu, aranżacji i wyposażeniu nowego pomieszczenia na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu. Budynek Ratusza Staromiejskiego, w którym mieści się Muzeum, podlega ochronie miejskiego konserwatora zabytków. Działka i teren, na którym znajduje się obiekt objęte są strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej Zespołu Staromiejskiego Miasta Torunia. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 73 z 27 sierpnia 1929r. oraz A/922 z 7 marca 2007r. Zamówienie realizowane jest w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kultury w ramach ZIT. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z wymaganiami ujętymi przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji, Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz załączonej dokumentacji. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na wyodrębnieniu z przestrzeni ekspozycji sztuki średniowiecznej, pomieszczenia o wymiarach 2,21 x 12,37 m. Pomieszczenie, o którym mowa, umiejscowione jest w prawym północnym narożniku dziedzińca wewnętrznego Ratusza Staromiejskiego. 2) Przestrzeń CORT ma być podzielona na 4 strefy tematyczno-funkcjonalne: a. Strefa I: Wydzielona przestrzeń księgarni tematycznej, umiejscowiona na prawo od wejścia pod niskim sklepieniem łukowym. Książki rozstawione będą na regale o konstrukcji stalowej oraz w szafkach z płyty mdf (laminowanej i lakierowanej) z frontami szklanymi, zamykanymi na klucz. Głębokość szafek powinna narastać kaskadowo z góry do dołu. Lewa dolna półka powinna służyć za ladę ekspozycyjną, służącą temu samemu celowi i jednocześnie ograniczającą dostęp do części sklepienia, gdzie wysokość jest zbyt niska by spełniać standardy przestrzeni użytkowej. Powstała w ten sposób kompozycja meblowa ma być podniesiona od podłoża o 35 cm odsłaniając detal nadproża łukowego widocznego na ścianie tuż przy posadzce. W/w ekspozytor zgodnie z koncepcją projektową, powinien zostać umieszczony na nogach ze szkła hartowanego - klejonego. Dzięki temu sprawiał będzie wrażenie lewitującego w powietrzu. b. Strefa II: Ekran dotykowy, pełniący funkcję samoobsługowego punktu informacyjnego online, umiejscowiony naprzeciwko wejścia do lokalu w świetle przeszklenia, dającego wgląd w ekspozycję sztuki średniowiecznej. Zintegrowanie formy panelu dotykowego z przeszkleniem na zasadzie bryły przenikającej płaszczyznę szkła będzie daje możliwość zagospodarowania fragmentu bryły znajdującej się po stronie wystawy jako postumentu, na którym będzie można umieszczać eksponaty muzealne. Zgodnie z zamysłem projektanta, będzie to symboliczne połączenie przestrzeni CORT z przestrzenią muzeum jako obiekt, który można zobaczyć z obu stron przegrody szklanej. c. Strefa III: Przestrzeń przechodnia służąca jako strefa pamiątek i drobnych przedmiotów promujących miasto Toruń oraz Muzeum, umiejscowiona między wejściem a kasą biletową. Od strony ściany zewnętrznej w świetle okna należy wkomponować szklany regał eksponujący pamiątki poprzez okno pełniące rolę witryny. Na ścianie od strony ekspozycji muzealnej należy umiejscowić regał systemowy z regulowanymi, zawieszanymi półkami. Taki rozwiązanie gwarantuje bardzo dużą elastyczność eksploatacji przestrzeni i dostosowania jej do zmieniających się potrzeb. Zwieńczenie regału powinno nawiązywać formalnie do znanych toruńskich kamienic (m.in. Domu Mikołaja Kopernika i Kamienicy Pod Gwiazdą). Dzięki temu standardowe rozwiązanie sklepowe nabierze unikalnego toruńskiego charakteru. d. Strefa IV: Kasa umiejscowiona w najdalej odsuniętym od wejścia punkcie CORT. Zgodnie z ideą projektu, lada kasowa stanowi formalne nawiązanie do lady ekspozycyjnej ze strefy I. powinna zostać umieszczona w linii drugiego przeszklenia odgradzającego CORT od przestrzeni muzeum. Za plecami obsługi kasy należy umieścić szafę z szufladami oraz zabudowę ściany szczytowej w formie regału z półkami z ryciną twierdzy Toruń w tle (do wys. 180-200 cm). Powyżej należy zawiesić dwa ekrany ledowe o przekątnej 55” każdy. Będą na nich wyświetlane informacje o wystawach stałych i czasowych. (Zamawiający dopuszcza zastąpienie ekranów informacją drukowaną.) Powyżej pasa informacyjnego należy zamieścić formę kontynuującą motyw ryciny, nawiązujący tematyką do astrologii i postaci Mikołaja Kopernika. Wewnątrz zabudowy powinna zostać ukryta wentylacja mechaniczna z wyprowadzeniem na zewnątrz obiektu we wnęce okiennej (analogicznie do wentylacji wyprowadzonej z piwnicy w oknie obok.) 3.3. Zakres robót budowlanych obejmujących zamówienie: 1) Przebudowa elewacji budynku wraz z wejściem do wyodrębnionego lokalu oraz wyrzutnią zużytego powietrza we wnęce otworu okiennego (rozwiązanie analogiczne do istniejących już w budynku), 2) Demontaż istniejącego okna, zmiana parametrów światła otworu okiennego – wyburzenie parapetu. 3) Wykonanie wejścia bezprogowego na poziomie posadzki lokalu i płyty dziedzińca wewnętrznego Ratusza. Należy zamontować automatycznie przesuwane drzwi wejściowe, dopasowane pod względem stolarsko-ślusarskim do istniejących okien. Drzwi powinny zapewniać przejście o minimalnej szerokości 120 cm. Należy je wyposażyć w czujnik ruchu oraz system przeciwpożarowy, co umożliwi ich automatyczne/ręczne otwarcie w przypadku zagrożenia pożarowego. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest także do określenia parametrów przenikalności cieplnej, kolorystyki, kształtu profilu drzwiowego itp. z Zamawiającym. 4) Wykończenie powstałego wejścia do budynku kostką brukową granitową (analogiczną do tej, która wyłożona jest na płycie dziedzińca wewnętrznego). 5) Zamontowanie przeszkleń bezramowych (osadzonych na okuciach punktowych, umożliwiających szczelne oddzielenie projektowanego pomieszczenia od przestrzeni ekspozycji Muzeum) pełniących rolę ścian działowych. Należy je wykonać z tafli szkła hartowanego. 6) Montaż instalacji oświetleniowych lokalu zgodnych z założeniami projektu, spełniających przepisy BHP dotyczące natężenia światła oraz zapewniający dostateczne i równomierne oświetlenie. Wymagane jest wykonanie 4 obwodów oświetleniowych: - podświetlenie dekoracyjne LED na elementach meblowych, - oświetlenie górne strefy księgarni nad sklepieniem łukowym, - główne oświetlenie ekspozycji, - górne oświetlenie lady kasowej. 7) Podpięcie obwodów oświetleniowych do wewnątrzlokalowej rozdzielni elektrycznej – temp. światła: 4000k, oprawy oświetleniowe LED w nowoczesnych oprawach o minimalistycznej formie. 8) Instalacja gniazd wtykowych dla potrzeb ogólnych (do zasilania grzejników, podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, ekspresu do kawy oraz zasilania urządzeń biurowych i komputerowych) oraz wypustów jednofazowych na potrzebę zasilenia drzwi rozsuwanych i nagrzewnicy nad drzwiami. 9) Wykonanie przyłączeń: a. obwody niezabezpieczone UPS: - Zasilanie dotykowego stanowiska multimedialnego - obwód 1, gniazdko 230V 1 szt.; - Zasilane 2 ekranów 55” z modułami sterującymi (micro komputer na złączu HDMI - obwód 1, gniazdko 230V 2 szt.; - Zasilenie drzwi wejściowych przesuwanych - obwód 2, zasilanie 230V w puszce podtynkowej; - Zasilenie wentylatora kurtyny powietrznej obwód 3, zasilanie 230V w puszce podtynkowej. b. obwody zabezpieczone UPS: - zasilenie sprzętu kasowego (drukarka etykiet, drukarka laserowa, komputer, skaner kodów kreskowych, terminal płatniczy) - obwód 4, gniazdko 230V 3 szt.; - internet, sieć wewnętrzna - stanowisko multimedialne informacyjne - obwód 1; - internet, sieć wewnętrzna – stanowisko lady kasowej – obwód 2 i 3, gniazdko RJ45 2 szt; - telefon – stanowisko lady kasowej – gniazdko telefoniczne 1 szt. 10) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wykonana zgodnie z założeniami projektu budowlanego oraz montaż kurtyny powietrznej z zasileniem wodnym o szerokości 1500 mm i wielostopniowej wydajności od ~10000W do ~30000W z elektronicznym modułem sterującym / termostatycznym zamontowanym w okolicy lady kasowej, z podpięciem zasilania bezpośrednio do zaworów znajdujących się w klapie rewizyjnej w narożniku pomieszczenia. 11) Montaż wentylacji wywiewnej mechanicznej z wyrzutnią zużytego powietrza we wnęce okiennej na wysokość 10cm od wysokości parapetu. Kształt i kolor wentylacji należy dopasować do innych rozwiązań zastosowanych w obiekcie. 12) Budowa systemu odwodnienia liniowego, zabezpieczającego wyodrębniany lokal przed zalaniem – zgodnie z projektem budowlanym. W tym przypadku należy uwzględnić detal połączenia odwodnienia z rurą spustową systemu rynnowego dachu i płytko położoną izolację przeciwwilgociową zaraz pod powierzchnią bruku granitowego. Wykonawca powinien pamiętać, że pod płytą dziedzińca znajdują się pomieszczenia użytkowe. 13) Wykonanie przebicia w murze ściany zewnętrznej pod instalację wyrzutni mechanicznej wentylacji pomieszczenia. 14) Pozostałe roboty budowlane wynikające z załączonej dokumentacji, a także wszystkie inne niezbędne do wykonania zamówienia. . 3.4. Elementy aranżacji, które należy zamontować w pomieszczeniu 1) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wyposażenia obiektu zgodnie z częściami opisowymi oraz rysunkami wszystkich opracowań branżowych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Projekcie Budowlanym. 2) Zakres wyposażenia obejmuje następujące elementy: a. Lada ekspozycyjna b. Regał na książki c. Stanowisko informacyjne z elementem dotykowym d. Postument ekspozycyjny e. Regał z elementami szkła hartowanego f. Regał z zawieszanymi półkami g. Lada sprzedażowa h. Szafka niska i. Zabudowa meblowej ściany 3) W zakres wyposażenia pomieszczeń wchodzą także elementy wyposażenia elektronicznego. 4) Szczegółowy zakres został określony w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji wykonawczej. 3.5. Informacje o budynku: 1) Lokalizacja: Toruń, dzielnica Stare Miasto na Tynku Staromiejskim, Ratusz. 1) Wymiary zewnętrzne budynku: ok. 53x44 m, wymiary wewnętrzne: ok. 27x19 m 2) Najstarsza część budynku pochodzi z XII w. 3) Budynek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, podwyższony do 3 kondygnacji. 4) Budynek przyłączony jest do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, cieplnej, energetycznej i telefonicznej. Posiada sieć energii gwarantowanej połączonej z systemem zasilania awaryjnego UPS. Zamontowano w nim także instalację alarmową. 5) Pomieszczenie podlegające wyodrębnieniu znajduje się w północno-wschodnim narożniku dziedzińca wewnętrznego. 6) Specyfika pomieszczenia: a. Położenie: parter, b. Wymiary: 2,21 x 12,37 m c. Wysokość - sklepienie kolebkowe: - w szczycie (w osi pomieszczenia) – od 4 do 4,25 m, - w podstawie ( przy ścianie) – od 3,62 do 3,92 m. d. Powierzchnia posadzki: 27,38 m2 e. Powierzchnia użytkowa: 25,63 m2 f. Powierzchnia ściany zewnętrznej: 46,52 m2 g. Powierzchnia ruchu: 0 m2, powierzchnia usługowa: 0 m2 h. Kubatura wewnętrzna netto pomieszczenia: 108,15 m3 (przybliżona dla wysokości 3,95 m) i. Aktualnie pomieszczenie stanowiące przedmiot zamówienia stanowi część przestrzeni ekspozycji muzealnej, dokładnie sztuki średniowiecznej. j. Powierzchnia okien: 12,45 m2 (współczynnik powierzchni okien do pow. Użytkowej - 0,48 ; współczynnik powierzchni okien do pow. ściany zewnętrznej – 0,27) Pomieszczenie posiada 4 drewniane okna z przeszkleniem zespolonym trójszybowym, o wymiarach ok. 160x200 cm, rozmieszczone wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, na elewacji wschodniej dziedzińca wewnętrznego. Okna stałe, bez możliwości otwarcia bądź uchylenia. Stolarka okienna została wymieniona w trakcie remontu w latach 2003-2005. (Zgodnie z założeniem Zamawiającego, trzecie okno – licząc od narożnika dziedzińca – ma być przekształcone na wejście do lokalu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT). Okno to, jako jedyne, umieszczone jest w ramie stalowej z szybą pojedynczą.) k. Okna pomieszczenia (4+4) rozmieszczone są wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia i wypadają na elewacji wschodniej dziedzińca wewnętrznego l. W pomieszczeniu znajduje się instalacja elektryczna – niemodernizowana i niespełniająca współczesnych norm (kable dwużyłowe – bez uziemienia). m. Instalacja ogrzewania – zmodernizowana: Grzejniki płytowe 3 szt. typ 33x200x1200 oraz 1 szt. typ 22x600x800. n. W pomieszczeniu umiejscowiona jest instalacja alarmowa składająca się z 1 czujnika ruchu oraz 1 czujnika stłuczeniowego. Dodatkowo zamontowano w nim 2 czujniki dymu zintegrowane z systemem alarmowym całego budynku. o. Bezpośrednio pod lokalem znajduje się sala wystawiennicza z odsłoniętym wątkiem ceglanym sklepienia kolebkowo-krzyżowego, co będzie uniemożliwiało wyprowadzenie instalacji przez strop do piwnicy. p. Lokal pozbawiony bieżącej wody i kanalizacji. Odległość do najbliższej toalety to ok 35 m. q. Na prawo od wejścia do lokalu znajduje się szczątkowe sklepienie łukowe o charakterze zabytkowym. Ogranicza ono wysokość użytkową wnętrza (wysokość od 2,50 m do 1,32 m). r. Pozostałe informacje oraz dokładną lokalizację pomieszczenia przedstawiono w Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 1). 3.6. Dodatkowe wymagania związane z zamówieniem 1) Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opublikowanymi normami, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zasadami należytej wiedzy technicznej i sztuki projektowej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. W szczególności pod uwagę należy wziąć następujące akty prawne: a. Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), b. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i pracy nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), c. Rozporządzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz 1789), d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126), e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47), f. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003r.). 2) Materiały budowlane na stałe wbudowane muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga, aby w ofercie wszelkie urządzenia, technologie i materiały zostały opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, jednak bez wskazania konkretnego producenta. 3) Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia należy wykonać zgodnie z technologią producenta wybranego systemu. 4) Drzwi wejściowe – przesuwane powinny charakteryzować się stolarką analogiczną do tej, która została zastosowana w oknach. 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania lokalu do osób niepełnosprawnych. 6) Ze względu na szczególne warunki atmosferyczne – temperatura i wilgotność powietrza – wynikające z wymogów konserwatorskich, niezbędne jest szczelne rozdzielenie przestrzeni projektowanego CORT od reszty obiektu. 7) Zestawienie materiałów i materiałów wykończeniowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zostało zawarte w projekcie budowlanym. 8) W związku z tym, że prace remontowe wykonywane będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, powinny być prowadzone tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu – zarówno pracownikom Muzeum jak i zwiedzającym. 9) Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych oraz montażu wyposażenia wynikających z dokumentacji projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017 poz. 847). a. Rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. b. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. c. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zwarte są w niniejszym rozdziale oraz w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. d. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w niniejszym punkcie poprzez:  złożenie Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania placu budowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,  potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 1) Deklaracja ZUS DRA – okres rozliczeniowy Deklaracja ZUS DRA, e. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa wyżej budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. f. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których w niniejszym punkcie poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w lit. d. Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. g. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 8, a także nieprzedłożenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z ust.9 i 11 będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych we wzorze umowy, a także przewiduje się możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą. h. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające zapisom niniejszego punktu, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie zapisami we wzorze umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45200000-2
45212313-3
45262700-8
71315000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2017-12-04   lub zakończenia: 2018-01-30 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-12-04 2018-01-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - posiadał wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwukrotnie roboty budowlane o wartości minimum 70.000 zł w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien dysponować minimum: Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U.2014.1446 ze zm.), posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyła pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia. Uwaga 1: W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane Uwaga 2: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami; - dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b. pełnomocnictwo dla wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c. wypełniony formularz oferty; d. kosztorys ofertowy, zgodny z przedmiarem robót, dodatkowo zawierający wszystkie inne niezbędne prace do wykonania zamówienia (kosztorys pełni funkcję pomocniczą w stosunku do określonej w ofercie ceny ryczałtowej); e. kserokopię dowodu wniesienia wadium. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa odrębne jednolite oświadczenia dotyczące podwykonawców W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.3 pkt. 1) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 62 1160 2202 0000 0000 6090 1138. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego (Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń), przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres gwarancji na montaż i materiały 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
zmiana umownego terminu wykonania prac objętych niniejszą umową będzie możliwa w przypadku: 1) wstrzymania prac lub przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 2) zlecenia prac dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 3) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie prac, co możliwe będzie w przypadku potwierdzenia tego faktu oddzielnymi uzgodnieniami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy, 4) zastosowania innej technologii wykonania prac, 5) z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, 6) przedłużających się prac obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie związane z robotami budowlanymi), 7) siły wyższej. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: 1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie lub w załącznikach do umowy, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 4) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy – zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, 5) Zmiana w zakresie technologii – jeżeli proponowane materiały i technologia będą spełniały warunki wymagane dla realizacji zamówienia, 6) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
6) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do brzmienia art. 8 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-08, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

Załączniki:
Pobierz (Załącznik nr 1 -PFU.rar)Załącznik nr 1 -PFU.rar[ ]28225 Kb25.10.2017 12:32
Pobierz (Załącznik nr 2 - projekt budowlany.zip)Załącznik nr 2 - projekt budowlany.zip[ ]10725 Kb25.10.2017 12:39
Pobierz (załącznik nr 3 - wzór oferty.docx)załącznik nr 3 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb25.10.2017 12:40
Pobierz (załącznik nr 4 - wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4 - wzór oświadczenia.docx[ ]24 Kb25.10.2017 12:40
Pobierz (załącznik nr 5 - wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 5 - wzór oświadczenia.docx[ ]26 Kb25.10.2017 12:40
Pobierz (załącznik nr 6 - wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 6 - wzór oświadczenia.docx[ ]20 Kb25.10.2017 12:40
Pobierz (załącznik nr 7 - doświadczenie.docx)załącznik nr 7 - doświadczenie.docx[ ]23 Kb25.10.2017 12:40
Pobierz (załącznik nr 8 - wykaz osób.docx)załącznik nr 8 - wykaz osób.docx[ ]21 Kb25.10.2017 12:41
Pobierz (załącznik nr 9 - wzór umowy.docx)załącznik nr 9 - wzór umowy.docx[ ]47 Kb25.10.2017 12:41
Więcej artykułów…