Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji kompleksu budynków  przy ul. Kopernika 15 i 17 (Dom M. Kopernika) na potrzeby nowej wystawy w ramach zadania „Prace konserwatorskie Domu Mikołaja Kopernika wraz z modernizacją wystawy”

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że zostały zadane następujące pytania:

 

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej kryteriów oceny oferty – „wydłużony okres gwarancji” Zgodnie z zapisami SIWZ podział jest następujący: wydłużenie do  6 mcy -  pkt.10,  12-18 mcy – 15 pkt., 18-24 mce – 20 pkt. Prosimy o informację ile punktów otrzyma wykonawca deklarujący przedłużenie gwarancji o 18 miesięcy, ponieważ nie jest to jednoznaczne.

Odpowiedź:

Ze względu na powstające rozbieżności w interpretacji sposobu oceny jednego z kryteriów oceny ofert: wydłużony okres gwarancji Zamawiający konkretyzuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

Zamiana nr 1

Obecny zapis:

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

(…)

3. II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 15 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy do 24 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów,

Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Zmieniony zapis:

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

(…)

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

(…)

3. II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy włącznie do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy włącznie do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 15 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy włącznie do 24 miesięcy włącznie Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów,

Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert:

Zmiana nr 2

Obecny zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 22.06.2017 do godz. 12:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.06.2017 o godzinie 12:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Zmieniony zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 17.07.2017 do godz. 12:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 o godzinie 12:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

W powyższym zakresie wprowadzono odpowiednie zmiany do ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz (ENOTICES_MuzeumOkregowewToruniu-2017-082788-NF14-PL.pdf)ENOTICES_MuzeumOkregowewToruniu-2017-082788-NF14-PL.pdf[ ]69 Kb20.06.2017 23:28

Toruń, dn. 16.06.2017 r.

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji w ramach zadania „Prace konserwatorskie Domu M. Kopernika wraz z modernizacją wystawy”

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej kryteriów oceny oferty – „wydłużony okres gwarancji” Zgodnie z zapisami SIWZ podział jest następujący: wydłużenie do  6 mcy -  pkt.10,  12-18 mcy – 15 pkt., 18-24 mce – 20 pkt. Prosimy o informację ile punktów otrzyma wykonawca deklarujący przedłużenie gwarancji o 18 miesięcy, ponieważ nie jest to jednoznaczne.

Odpowiedź:

Ze względu na powstające rozbieżności w interpretacji sposobu oceny jednego z kryteriów oceny ofert: wydłużony okres gwarancji Zamawiający konkretyzuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

Zamiana nr 1

Obecny zapis:

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

(…)

3.II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla na sprzęt i montaż. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy do 24 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 punktów,

e)Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Zmieniony zapis:

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

(…)

1.II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla na sprzęt i montaż. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy włącznie do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy włącznie do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy włącznie do 24 miesięcy włącznie Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 punktów,

e)Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 2:

Obecny zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Zmieniony zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. W kosztorysie należy zawrzeć również wszystkie inne niezbędne prace – w tym określone w rozdziale III. Należy odnieść się jedynie do takich pozycji, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert:

Zmiana nr 3

Obecny zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 19.06.2017 do godz. 15:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 o godzinie 15:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Zmieniony zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 17.07.2017 do godz. 15:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 o godzinie 15:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

W powyższym zakresie wprowadzono odpowiednie zmiany do ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu.

Toruń, dn. 16.06.2017 r.

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych i tablic graficznych do wystawy stałej w kompleksie kamienic przy ul. Kopernika 15 i 17 w ramach zadania „Prace konserwatorskie Domu M. Kopernika wraz z modernizacją wystawy”

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy realizacja płatności za wykonanie zadania  określona w paragrafie 5 pkt. 5 wzoru umowy (załącznik nr 2) polegająca na uregulowaniu płatności jednorazowo, po zakończeniu zadania podlega negocjacji i możliwej zamianie na płatności częściowe, po wykonaniu poszczególnych etapów zadania?

Odpowiedź: Nie.

Ponadto Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

Obecny zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zmieniony zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. W kosztorysie należy zawrzeć również wszystkie inne niezbędne prace – w tym określone w rozdziale III. Należy odnieść się jedynie do takich pozycji, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert:

Zmiana nr 2

Obecny zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 17.07.2017 do godz. 13:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 o godzinie 13:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Zmieniony zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 17.07.2017 do godz. 13:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 o godzinie 13:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

W powyższym zakresie wprowadzono odpowiednie zmiany do ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu.

Toruń, dn. 16.06.2017 r.

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji w ramach zadania „Prace konserwatorskie Domu M. Kopernika wraz z modernizacją wystawy”

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

W SIWZ Zamawiający w Rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny ofert spełnienia tych warunków, opisał wymóg jaki musi spełnić wykonawca składając ofertę w ww. postępowaniu tj.

a)„… zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu sprzętu wystawienniczego wraz z wykonaniem wydruków do wystaw stałych lub czasowych w muzeum lub innych instytucjach kultury o wartości min. 5.000.000 zł każde”

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dostawą i montażem sprzętu wystawienniczego wraz z wykonaniem wydruków wielkoformatowych do wystawy stałej lub czasowej dla takich instytucji jak: Urząd Miasta lub Gminy, Bank, Uczelnia, Ministerstwo lub innej instytucji będącej Zamawiającym w realizowanym projekcie.

Pragniemy zaznaczyć, że w wielu projektach gdzie realizowane są wystawy stałe lub czasowe o charakterze zarówno historyczny, edukacyjnym i przyrodniczym, Zamawiający nie jest instytucja kultury lub muzeum, ale przedmiot związany z realizacją wystawy jest tożsamy jak w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia zrealizowanych prac powinien być wykonany w muzeum lub innej instytucji kultury. Oznacza to, że nie jest istotny zamawiający a miejsce wykonania wystawy stałej lub czasowej.

Jednocześnie zwracamy uwagę na definicję muzeum lub innej instytucji kultury (muzeum również jako instytucji kultury), jako miejsca powstania takiej wystawy.

Pytanie nr 2

W SIWZ Zamawiający, w rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, opisał wymóg jaki musi spełnić Wykonawca składając ofertę w w.w. postępowaniu tj.

b)„Wykonawca powinien dysponować osobą wykonującą funkcję koordynatora, która wykonała w okresie ostatnich 3 lat minimum jedną pracę polegającą na koordynacji montażu wystawy stałej lub czasowej lub czasowej w muzeum lub instytucji kultury.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje osobą, która pełniła funkcję koordynatora i wykonywała prace polegającą na koordynacji montażu wystawy stałej lub czasowej dla takich instytucji jak: Urząd Miasta lub Gminy, Bank, Uczelnia, Ministerstwo lub innej instytucji będącej Zamawiającym w realizowanym projekcie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia zrealizowanych prac powinien być wykonany w muzeum lub innej instytucji kultury. Oznacza to, że nie jest istotny zamawiający a miejsce wykonania wystawy stałej lub czasowej.

Jednocześnie zwracamy uwagę na definicję muzeum lub innej instytucji kultury (muzeum również jako instytucji kultury), jako miejsca powstania takiej wystawy.

 

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej kryteriów oceny oferty – „wydłużony okres gwarancji” Zgodnie z zapisami SIWZ podział jest następujący: wydłużenie do  6 mcy -  pkt.10,  12-18 mcy – 15 pkt., 18-24 mce – 20 pkt. Prosimy o informację ile punktów otrzyma wykonawca deklarujący przedłużenie gwarancji o 18 miesięcy, ponieważ nie jest to jednoznaczne.

Odpowiedź:

Ze względu na powstające rozbieżności w interpretacji sposobu oceny jednego z kryteriów oceny ofert: wydłużony okres gwarancji Zamawiający konkretyzuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

Zamiana nr 1

Obecny zapis:

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

(…)

3. II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 15 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy do 24 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów,

Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Zmieniony zapis:

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

(…)

3. II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla wykonanych prac i wbudowanych materiałów. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy włącznie do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy włącznie do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 15 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy włączenie do 24 miesięcy włącznie Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów,

Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 2:

Obecny zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Zmieniony zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. W kosztorysie należy zawrzeć również wszystkie inne niezbędne prace – w tym określone w rozdziale III. Należy odnieść się jedynie do takich pozycji, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia.

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert:

Zmiana nr 3

Obecny zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 19.06.2017 do godz. 14:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 o godzinie 14:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Zmieniony zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 17.07.2017 do godz. 14:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 o godzinie 14:05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

W powyższym zakresie wprowadzono odpowiednie zmiany do ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu.

Toruń, dn. 14.02.2017 r.

Dotyczy: postępowanie na wykonanie programów multimedialnych i projektów tablic graficznych do wystawy stałej w Muzeum Toruńskiego Piernika w oficynach w ramach zadania:  „Poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Muzeum Toruńskiego Piernika”

Zamawiający uzupełnia dokumentację o szacunkowy przedmiar – w załączeniu. W wyniku załączenia zmianie ulega specyfikacja istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana 1

Obecny zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (…)

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii prac, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość prac w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową prac. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji przedmiaru prac skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zmieniony zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (…)

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii prac, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość prac w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową prac. W kosztorysie należy zawrzeć również wszystkie inne niezbędne prace – w tym określone w rozdziale III. Należy odnieść się jedynie do takich pozycji, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia.

Zmiana 2

Obecny zapis

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 16.06.2017 do godz. 13:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.06.2017 o godzinie 13.05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Zmieniony zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 4.07.2017 do godz. 13:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4.07.2017 o godzinie 13.05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

 

Zmieniono odpowiednio ogłoszenie o zamówieniu – w załączeniu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i komputerowego na wystawę stałą w Muzeum Toruńskiego Piernika w ramach zadania „Poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Muzeum Toruńskiego Piernika”

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o umieszczenie właściwego załącznika nr    - Wzór oferty – do niniejszego postępowania przetargowego. Zamieszczony wzór formularza ofertowego został najprawdopodobniej umieszczony omyłkowo i dotyczy innego postępowania przetargowego. W załączeniu przesyłam formularz, który aktualnie umieszczony jest na stronie internetowej.

Odpowiedź: Zamieszczamy prawidłowy formularz.

W związku ze zmianą formularza Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana 1:

Obecny zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 16.06.2017 do godz. 15:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.06.2017 o godzinie 15.05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Zmieniony zapis:

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Oferty należy składać na adres: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, sekretariat, nie później niż do dnia 4.07.2017 do godz. 15:00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4.07.2017 o godzinie 15.05 w Sali Rady w siedzibie Zamawiającego, Ratusz Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Ponadto uzupełnia się postępowanie o wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar oraz wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Zmiana nr 2

Obecny zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (…)

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zmieniony zapis:

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (…)

k) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszej SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys powinien zawierać cenę jednostkową brutto i wartość brutto dla danej grupy kategorii robót, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną i przeliczone na wartość brutto. Ceny jednostkowe brutto winny być wstawione do tabeli. Mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość jednostek otrzyma się wartość robót w pozycji brutto. Suma wartości brutto będzie ceną ofertową robót. W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie inne niezbędne prace – w tym określone w rozdziale III. Należy odnieść się jedynie do takich pozycji, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia.

Zmiana 3

Ze względu na powstające rozbieżności w interpretacji sposobu oceny jednego z kryteriów oceny ofert: wydłużony okres gwarancji Zamawiający konkretyzuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

Obecny zapis:

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (…)

 

3.II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla na sprzęt i montaż. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy do 24 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 punktów,

e)

Zmieniony zapis

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (…)

 

3.II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla na sprzęt i montaż. Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty:

a)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji do 6 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów,

b)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 6 miesięcy włącznie do 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów,

c)Za wydłużenie minimalnego okresuokresu gwarancji od 12 miesięcy włącznie do 18 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.

d)Za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji od 18 miesięcy włącznie do 24 miesięcy włącznie Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 punktów,

e)Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Wprowadzono zmiany do ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu.

Więcej artykułów…