Toruń, dn. 5.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNIKA MUZEALNEGO

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pomocnika muzealnego w Dziale Obsługi:

Rodzaj umowy: na czas określony do dnia 31.10.2019 r

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Zakres czynności na stanowisku:

a)dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,

b)wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m; w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,

c)pomoc w montażu i demontażu wystaw,

d)obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00,

e)obsługa kasy po przyuczeniu,

f)informowanie zwiedzających o ofercie Muzeum.

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie średnie,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

c)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

d)dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),

e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 8.08.2019 r. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu mogą być przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 1.08.2019 r.

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2019.docx)Kwestionariusz osobowy 2019.docx[ ]23 Kb01.08.2019 13:54