OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko kierownika działu technicznego

Rodzaj umowy: na czas określony: od 1.12.2018 do 31.12.2019 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1. Zakres czynności na stanowisku:

a) kierowanie i nadzorowanie pracy Działu technicznego w Muzeum Okręgowym w Toruniu,

b) dbanie o stan techniczny budynków (budynki wpisane do rejestru zabytków lub usytuowane na obszarze Zespołu Staromiejskiego - 6 kompleksów budynków),

c) sprawowanie nadzoru nad stanem instalacji technicznych (c.o., elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi),

d) nadzorowanie i organizowanie prac technicznych (stolarskich, ślusarskich, malarskich, szklarskich i wodno-kanalizacyjnych),

e) nadzorowanie i organizowanie procesu montażu i demontażu wystaw,

f) nadzorowanie inwestycji, remontów,

g) organizowanie przygotowania eksponatów do transportu wraz z ich zapakowaniem, załadunkiem i rozładowaniem pod nadzorem przedstawicieli pracowni konserwatorskiej lub pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za transport,

h) współdziałanie przy zakupie środków trwałych, materiałów technicznych, narzędzi i sprzętu,

i) współdziałanie w technicznym przygotowaniu imprez w Muzeum,

j) w zakresie swojej działalności przygotowywanie umów zlecenia,

k) prowadzenie i nadzorowanie gospodarki energetycznej wraz z prowadzeniem merytorycznej kontroli tej gospodarki,

l) prowadzenie magazynu gospodarczego, w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków (obsługa programu komputerowego, wydawanie sprzętu, materiałów itp., kontrola wykorzystania),

m) sprawozdawczość w zakresie prowadzonej działalności,

n) wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum, wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Toruniu i zarządzeń wewnętrznych, a także zleconych przez Dyrektora lub wicedyrektorów.

2.Wymagania:

a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)wymagane wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne i przynajmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku,

d) znajomość problemów związanych z eksploatacją i bieżącymi naprawami w obiektach,

e) ogólna znajomość przepisów prawnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych oraz związanych z eksploatacją budynków,

f) opcjonalnie posiadanie uprawnień branżowych,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

h) dyspozycyjność ,

i) obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)kserokopie posiadanych uprawnień

g)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 16.11.2018 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn.19.10.2018 r.

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2018 lipiec 2018.docx)Kwestionariusz osobowy 2018 lipiec 2018.docx[ ]24 Kb22.10.2018 11:19