Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko rzemieślnika

Rodzaj umowy: na czas określony: do 31.12.2019 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń


1. Zakres czynności na stanowisku:

a)Czynny udział w montażu wystaw

b)Wykonywanie prac monterskich przy instalacji elektrycznej w zakresie posiadanych uprawnień SEP

c)Kontrolowanie, regulowanie i utrzymywanie w stanie ruchu instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wentylacji mechanicznej

d)Prowadzenie ewidencji kontroli stanu instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wentylacji mechanicznej

2.Wymagania:

a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)wymagane wykształcenie w zakresie obsługi sieci i urządzeń (zawodowe, średnie) ,

d)uprawnienia SEP

e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

f)dyspozycyjność ,

g)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)kserokopie posiadanych uprawnień

g)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 28.09.2018r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn.29.08.2018 r.

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2018 lipiec 2018.docx)Kwestionariusz osobowy 2018 lipiec 2018.docx[ ]24 Kb30.08.2018 13:36