Toruń, dn. 7.05.2018 r.

Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko

asystenta Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza nabór ofert na asystenta Dyrektora

1.Rodzaj umowy: zatrudnienie na czas określony do 31.12.2018 r.

2.Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3.Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń,

4.Zakres obowiązków:

a)logistyczne i administracyjne wsparcie Dyrektora w codziennych obowiązkach,

b)prowadzenie kalendarza Dyrektora,

c)przygotowanie zestawień, sprawozdań, prezentacji i raportów,

d)analiza raportów i zestawień,

e)przygotowywanie protokołów ze spotkań,

f)organizacja i obsługa spotkań i zebrań,

g)organizacja podróży służbowych,

h)zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji oraz współpracy z działami,

i)koordynacja zadań bezpośrednio wskazanych przez Dyrektora oraz realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez Dyrektora.

5.Wymagania:

a)wykształcenie wyższe,

b)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

c)umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),

d)doświadczenie – praca na stanowisku asystenta lub o podobnym charakterze min. 2 lata,

e)zdolności organizacyjne i interpersonalne,

f)umiejętność samodzielnej pracy pod presja czasu,

g)wysoka kultura osobista,

h)otwartość, kreatywność i odpowiedzialność,

i)dyspozycyjność.

6.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

a)Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00

b)Dokumenty powinny być trwale złączone.

c)Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl.

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 7.05.2018 r.

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2018 bez logo.docx)Kwestionariusz osobowy 2018 bez logo.docx[ ]22 Kb07.05.2018 11:37