Toruń, dn. 3.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTA DO DZIAŁU EDUKACJI

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Asystenta do Działu Edukacji

Rodzaj umowy: na czas nieobecności pracownika (długoterminowe zwolnienie lekarskie).

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Zakres czynności na stanowisku:

1.Prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.Przygotowywanie propozycji do planów pracy Działu oraz do sposobu ich realizacji. Przygotowywanie sprawozdań.

3.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

4.Wygłaszanie prelekcji i odczytów dla gości muzealnych.

5.Organizowanie imprez, spotkań i akcji muzealnych oraz realizowanych przez Dział wystaw, jak również udział w ich realizacji.

6.Udział w działalności promocyjnej Muzeum związanej z realizowanymi przez Dział przedsięwzięciami.

7.Pomoc przy organizacji i realizacji projektu pod nazwą Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w Muzeum”.

8.Pomoc przy organizacji i prowadzeniu spotkań grupy Młodych Miłośników Starego Torunia.

9.Przygotowywanie i prowadzenie komercyjnych imprez dla dzieci i młodzieży na terenie Muzeum, tj. „Urodzin w Muzeum”.

10.Organizacja działań związanych z imprezami typu: Niedziele i Noce w Muzeum.

11.Opracowywanie scenariuszy wystaw oraz projektów wydawnictw i programów edukacyjnych, a po zatwierdzeniu ich realizacja.

12.Działalność wydawnicza – przygotowywanie katalogów wystaw, folderów itp., oraz innych publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z realizowanymi ekspozycjami i działalnością edukacyjną Działu.

13.Udział w spisach z natury zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu zgodnie z wydawanymi przez Dyrektora przepisami wewnętrznymi.

14.Sprawowanie nadzoru i opieki nad powierzonym mieniem.

15.Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum wynikających z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zlecanych przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

Wymagania:

a)preferowane wykształcenie wyższe – ochrona dóbr kultury, historia sztuki,

b)umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,

c)predyspozycje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z różnymi grupami wiekowymi,

d)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność,

e)umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

f)znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany język angielski lub niemiecki,

g)znajomość obsługi programów graficznych w stopniu podstawowym

h)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

i)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 18.04.2018 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 3.04.2018 r.

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2018 bez logo.docx)Kwestionariusz osobowy 2018 bez logo.docx[ ]22 Kb13.04.2018 13:07