Toruń, dn. 12.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTA

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko asystenta w Dziale Sztuki Polskiej i Europejskiej

Rodzaj umowy: na czas określony do 31.12.2018 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Główne czynności na stanowisku:

a)nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami,

b)przygotowywanie dokumentacji związanej z gromadzeniem zbiorów,

c)naukowe opracowywanie i katalogowanie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych

d)udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,

e)popularyzacja zbiorów, wystaw czasowych,

f)realizacja kwerend,

g)inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych: opracowywanie scenariuszy a po ich zatwierdzeniu sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

h)starania o pozyskiwanie nowych obiektów i poszerzanie kolekcji Działu, m.in. przez monitorowanie aukcji i innych ofert,

i)nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów, prawidłowym ich eksponowaniem i magazynowaniem,

j)inicjowanie, koordynowanie, uczestniczenieprojektach badawczych i edukacyjnych,

k)przygotowywanie katalogów zbiorów i wystaw,

l)prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych,

m)upowszechnianie i popularyzacja wyników tych badań.

2.Wymagania:

a)wykształcenie wyższe humanistyczne - preferowane kierunki: historia sztuki, muzealnictwo,

b)obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint)

c)umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, skrupulatność, systematyczność,

d)umiejętność logicznej i spójnej wypowiedzi z zakresu historii sztuki i muzealnictwa oraz twórcze podejście do zadań,

e)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku

g)znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany niemiecki i łacina.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. 

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 9.04.2018 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywany.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

 

Toruń, dn. 12.03.2018 r.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2018 bez logo.docx)Kwestionariusz osobowy 2018 bez logo.docx[ ]22 Kb12.03.2018 11:36