OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA POMOCNIKA MUZEALNEGO

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pomocnika muzealnego- 2 etaty

Rodzaj umowy: na czas określony od 01.12.2017 r do 31.10.2018 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Zakres czynności na stanowisku:

a)Dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach- przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,

b)Wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m,

c)W ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,

d)Pomoc w montażu i demontażu wystaw

e)Obsługa imprez organizowanych w Muzeum- możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00 lub przed godz. 8.00,

f)Obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu,

g)Informowanie zwiedzających o ofercie Muzeum.

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie średnie,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

c)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

d)dyspozycyjność w zakresie czynności (pkt. 1),

e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 17.11.2017 r. r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 6.11.2017 r.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie 2 etaty Dział Obsługi.pdf)ogłoszenie [ ]494 Kb06.11.2017 16:15
Pobierz (kwestionariusz osobowy RPO.doc)kwestionariusz osobowy[ ]520 Kb06.11.2017 16:15