Toruń, dn. 28.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTA KONSERWATORSKIEGO

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko asystenta konserwatorskiego w Dziale Konserwacji

Rodzaj umowy: na czas określony od 01.09.2017 – 30.04.2018 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat (8 godzinny dzień pracy)

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Główne czynności na stanowisku:

a)Konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby polichromowanej oraz zabytkowych ram,

b)Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną,

c)Profilaktyka konserwatorska zbiorów i kolekcji,

d)Sporządzanie opinii konserwatorskich muzealiów.

2.Wymagania:

a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej; preferowany dodatkowy dyplom innej specjalizacji w konserwacji i restauracji dzieł sztuki,

d)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości,

e)znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym (w mowie i piśmie),

f)znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel,

g)preferowane wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego,

h)dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

i)umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, oraz z krótkim opisem wykonywanych prac w zakresie wymaganym lub preferowanym w pkt. 2

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 18.08.2017 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2015.docx)Kwestionariusz osobowy 2015.docx[ ]14 Kb28.07.2017 09:15