Toruń, dnia 19.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTA


Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko asystenta w Dziale Historii Toruńskiego Piernikarstwa.

1.Rodzaj umowy: na czas określony od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

2.Wymiar czasu pracy: pełny etat

3.Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

4.Zakres czynności na stanowisku:

a)Przygotowywanie propozycji do planów pracy Działu oraz do sposobu ich realizacji. Przygotowywanie sprawozdań.

b)Tworzenie komputerowej bazy danych dokumentacji muzealnej oraz opracowanie naukowe powierzonych zbiorów.

c)Staranie o pozyskiwanie nowych obiektów i poszerzanie kolekcji Działu, m.in. przez monitorowanie aukcji i innych ofert.

d)Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych, a po ich zatwierdzeniu sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.

e)Działalność wydawnicza – przygotowywanie katalogów zbiorów, katalogów wystaw, folderów itp., oraz innych publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z realizowanymi ekspozycjami i działalnością Działu.

f)Udział w działalności promocyjnej Muzeum związanej z realizowanymi przez Dział przedsięwzięciami.

g)Prowadzenie praktyk, staży i wolontariatów muzealnych w Dziale.

h)Stała kontrola nad powierzonymi zabytkami – wstępna ocena konserwatorska obiektów.

i)Sprawowanie nadzoru i opieki nad powierzonym mieniem.

j)Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zleconych przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie wyższe – ochrona dóbr kultury, historia sztuki,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

d)umiejętność pracy w zespole,

e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

f)umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

g)znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany język angielski lub niemiecki,

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

5. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 29.05.2017 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.



Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 11.05.2017 r.