OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO REFERENTA

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Rodzaj umowy: na czas określony od 1.06.2017 r. do 31.05.2018 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

1.Zakres czynności na stanowisku:

a)Wykonywanie sprawozdań okresowych i rocznych z działalności Muzeum Okręgowego w Toruniu na podstawie danych źródłowych,

b)Wykonywanie planów okresowych i rocznych z działalności Muzeum Okręgowego w Toruniu na podstawie danych źródłowych,

c)Przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji i raportów w pozostałym zakresie,

d)Analiza raportów i zestawień,

e)Udział w procesie udzielania zamówień publicznych: udział w komisjach, tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie protokołów i analiz w związku z realizacją zamówień,

f)Kontrola wykonania umów w ramach zamówień publicznych,

g)Uczestniczenie w realizacji inwestycji i zadań wynikających z udzielonych zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie protokołów ze spotkań,

h)Udział w spisach z natury zbiorów i środków trwałych Muzeum Okręgowego w Toruniu zgodnie z wydawanymi przez Dyrektora przepisami wewnętrznymi,

i)Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum, wynikające z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zlecone przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie wyższe – administracyjno-prawne,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

d)umiejętność pracy w zespole,

e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

f)umiejętności planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

g)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. 

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 19.05.2017 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.


Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 24.04.2017 r 

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2015.docx)Kwestionariusz osobowy 2015.docx[ ]14 Kb24.04.2017 17:31