Toruń, dn. 7.04.2017 r

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA POMOCNIKA MUZEALNEGO

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pomocnika muzealnego – 6 etatów:

Rodzaj umowy: na czas określony od 1.05.2017 r. do 30.09.2017 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:  Muzeum Okręgowe w Toruniu,

z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Zakres czynności na stanowiskach:

a)dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,

b)wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m;

c)w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,

d)pomoc w montażu i demontażu wystaw,

e)obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00 lub przed godz. 8.00,

f)obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu,

g)informowanie zwiedzających o ofercie

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie średnie,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

c)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

d)dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),

e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu mogą być przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl. 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 7.04.2017 r. 

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2015.docx)Kwestionariusz osobowy 2015.docx[ ]14 Kb07.04.2017 15:58