OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO REFERENTA

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko referenta do Działu Promocji.

1.Rodzaj umowy: na zastępstwo

2.Wymiar czasu pracy: pełny etat

3.Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

4.Zakres czynności na stanowisku:

a)nawiązywanie współpracy i przekazywanie bieżącej informacji o działalności Muzeum do środków masowego przekazu, portali internetowych, biur podróży i innych instytucji w kraju i poza jego granicami,

b)przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych Muzeum (informacji do mediów, ulotek, plakatów),

c)bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej Muzeum, promocja instytucji w Internecie; redagowanie i publikacja informacji na stronach portali internetowych,

d)opracowanie i stała aktualizacja bazy danych adresowych dla promocyjnej działalności Muzeum w kraju i za granicą (m.in. instytucje, szkoły, firmy) oraz wysyłka w formie elektronicznej bieżącej informacji o działalności Muzeum, w tym zaproszeń na imprezy, wernisaże, finisaże itp.,

e)przygotowywanie i opracowywanie zestawień i analiz frekwencyjnych,

f)przygotowywanie postępowań poniżej 30 tyś euro, m.in. na wykonanie druków ulotnych (ulotki, zaproszenia, plakaty itp.),

g)udział w imprezach i wydarzeniach promujących instytucję, w tym w targach krajowych i zagranicznych,

h)organizacja lub współorganizacja, oraz uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach muzealnych ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych,

i)wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zleconych przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

d)umiejętność pracy w zespole,

e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

f)umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

g)znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany język angielski lub niemiecki,

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 28.03.2017 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 14.03.2017 r.

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2015.docx)Kwestionariusz osobowy 2015.docx[ ]14 Kb14.03.2017 10:25