Toruń, dnia 17.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko asystenta muzealnego do Działu Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealnej

1.Rodzaj umowy: na zastępstwo

2.Wymiar czasu pracy: pełny etat

3.Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

4.Zakres czynności na stanowisku:

a)w ramach prowadzenia dokumentacji wystaw: uczestniczenie w odbiorach wystaw i gromadzenie sporządzanych protokołów, zbieranie informacji o wystawach, tworzenie tzw. teczek wystaw, prowadzenie kartoteki wystaw,

b)zbieranie materiałów dotyczące imprez organizowanych przez Muzeum,

c)inwentaryzowanie druków okolicznościowych związanych z działalnością Muzeum (plakaty, zaproszenia i inne druki ulotne),

d)koordynowanie kwerend między działami i sporządzanie odpowiedzi na kwerendy zlecone Muzeum,

e)uzupełnianie i porządkowanie w bazie danych systemu MONA informacji o zbiorach Muzeum na podstawie dostępnych informacji i dokumentów,

f)uczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań i planów,

g)uczestniczenie w spisach z natury zbiorów muzealnych oraz skontrum księ

h)wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum wynikające z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zlecone przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione,  

5.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie wyższe – ochrona dóbr kultury, historia sztuki,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

d)umiejętność pracy w zespole,

e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

f)umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

g)znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany język angielski lub niemiecki,

6.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 3.03.2017 r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 17.02.2017 r.