Toruń, dnia 20.09.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Asystenta Muzealnego do Działu Edukacji

Rodzaj umowy: na czas określony do 31.10.2017 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Zakres czynności na stanowisku:

1. Przygotowywanie propozycji do planów pracy Działu oraz do sposobu ich realizacji. Przygotowywanie sprawozdań.

2. Prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

4. Oprowadzanie wycieczek i gości muzealnych oraz wygłaszanie prelekcji i odczytów.

5. Organizowanie imprez, spotkań i akcji muzealnych oraz realizowanych przez Dział wystaw, jak również udział w ich realizacji.

6. Udział w działalności promocyjnej Muzeum związanej z realizowanymi przez Dział przedsięwzięciami.

7. Prowadzenie praktyk, staży i wolontariatów muzealnych w Dziale.

8. Przygotowywanie i prowadzenie komercyjnych imprez dla dzieci i młodzieży na terenie Muzeum, tj. „Urodzin w Muzeum”.

9. Organizacja działań związanych z akcją: „Noce w Muzeum”.

10. Opracowywanie scenariuszy wystaw oraz projektów wydawnictw i programów edukacyjnych, a po zatwierdzeniu ich realizacja.

11. Działalność wydawnicza – przygotowywanie katalogów wystaw, folderów itp., oraz innych publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z realizowanymi ekspozycjami i działalnością edukacyjną Działu.

12. Udział w spisach z natury zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu zgodnie z wydawanymi przez Dyrektora przepisami wewnętrznymi.

13. Sprawowanie nadzoru i opieki nad powierzonym mieniem.

14. Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum wynikających z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zlecanych przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

2.Wymagania:

a) preferowane wykształcenie wyższe – ochrona dóbr kultury, historia sztuki,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) predyspozycje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z różnymi grupami wiekowymi,

f) obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

g) umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność

h) znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany język angielski lub niemiecki,

f) znajomość obsługi programów graficznych w stopniu podstawowym.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a) życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b) podanie o przyjęcie do pracy,

c) kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 07.10.2016 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 20.09.2016 r.

Załączniki:
Pobierz (Kwestionariusz osobowy 2015.docx)kwestionariusz osobowy[ ]14 Kb20.09.2016 08:53