OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNIKA MUZEALNEGO

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pomocnika muzealnego:

 1. 1.Opis stanowiska:

Rodzaj umowy: na czas określony do 30.10.2016 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

 1. 1.Zakres czynności na stanowiskach:
  1. a)dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,
  2. b)wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m;

w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,

 1. c)pomoc w montażu i demontażu wystaw,
 2. d)obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00 lub przed godz. 8.00,
 3. e)obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu,
 4. f)informowanie zwiedzających o ofercie
 5. 2.Wymagania:
  1. a)preferowane wykształcenie średnie,
  2. b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
  3. c)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,
  4. d)dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),
  5. e)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.
 6. 3.Dokumenty, które należy złożyć:
  1. a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  2. b)podanie o przyjęcie do pracy,
  3. c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,
  4. d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,
  5. e)kserokopie świadectw pracy,
  6. f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 7. 4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 20.05.2016 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu mogą być przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 11.05.2016 r.